نسوزهای سیلیکون کاربایدی صنایع مس

مصاحبه با نشریه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

مشخصات خوردگی نسوزهای سیلیکون کاربایدی و نیتریدی

خوردگی دیرگداز ها در راکتورهای ذوب سرب

تولید آهن اسفنجی از ترکیب زغال سنگ

بهینه سازی دیرگدازهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی برای سلولهای احیای آلومینیوم