صنایع احیای آلومینیوم

مشخصات فنی

آجرهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی

این آجرها با استفاده از مواد اولیه مرغوب و به روش پرسی تولید می گردند. سیلیکون کارباید به همراه سیلیکون متال ومواد افزودنی مخلوط وسپس درمحیط نیتروژنی زینتر شده و اتصال نیتریدی به وجود می آید که سبب اتصال دانه های سیلیکون کارباید میشوند. خواص فیزیکی وشیمیایی قطعه نهایی عامل کنترل کننده در کیفیت قطعه وطول عمر آن خواهد بود. مزایای آجرهای سیلیکون کارباید نسبت به سایر اجرهای دیگر به شرح زیر میباشد:

۱مقاومت بالاتر به ترشوندگی وخوردگی مذاب وکریولیت باعث افزایش پایداری شیمیاییbath ولایه (lage) میشود.

۲آجرهای سیلیکون کاربایدی بخاطرهدایت حرارتی بالا و در نتیجه سبب تشکیل زود تر لایه شده و باعث استحکام بیشتر آن لایه نسبت به آنچه که در آجر کربنی تشکیل میباشد می گردد. چرا که هدایت حرارتی پایین آجرهای کربنی باعث نازک شدن به مرور لایه شده و از طرفی خوردگی بیشتر آجرهای کربنی باعث تغییر ترکیب شیمیایی لایه وbath میشود

۳خوردگی محصولات آجرهای کربنی باعث ورود ناخالص در محصول نهایی میشود.

۴با تغییر ترکیب شیمیایی و از طرفی نوسانات برق این عمل خود باعث افزایش مصرف برق و کاهش طول عمر وان میشود.

۵آجرهای سیلیکون کارباید باند نیتریدی نسبت به نوسانات برق پایداری بیشتری دارد.

۶به علت خوردگی پایین قطعات نیتریدی طول عمر کاتد وآند نیز افزایش می یابد.

۷به علت مقاومت الکتریکی بالا می توان در دیگ ها با توان الکتریکی بالاتر استفاده گردد.

۸با توجه به ضخامت کمتر این آجرها نسبت به آجرهای کربنی حجم تولید نیز افزایش می یابد.

۹نسبت به واکنش گازهای تولید شده در زمان کار وان مقاومت بیشتری دارد.