کوره های عملیات حرارتی

مشخصات فنی

در این کوره ها بعلت این که قطعات می بایست در معرض محصولات احتراق قرار نگیرند و یا تحت اتمسفر کنترل شونده باشند، لذا یک مافلی از قطعات سیلیکون کاربایدی تهیه و قطعات را داخل آن قرار می دهند که انتقال حرارت بصورت تشعشع و هدایت به داخل مافل انجام می گیرد. دراین کوره ها سقف و دیواره ها و ریل آن از جنس سیلیکون کارباید باند نیتریدی میباشد.