کوره های راکتور شیمیایی

مشخصات فنی

راکتورهای شیمیایی محفظه ایی بوده که در داخل آن در یک محیط کنترل شده از دما واکنش های شیمیایی جهت تولید محصول انجام می گیرد. لذا به علت اینکه محصولات احتراق وارد محیط واکنش نشود و از طرفی گرما بایستی به آن انتقال یابد از محصولات سیلیکون کاربایدی استفاده میشود که دارای هدایت حرارتی بالا و مقاوم به بعضی محیط های واکنش شیمیایی می باشد.